Herpetology Results

 SchoolFinal Score
7 Hinsdale Central Varsity (V) 1
1 Addison Trail Varsity (V) 2
5 Glenbard West Varsity (V) 3
13 Joliet West JV Gold (JV) 4
6 Hinsdale Central JV (JV) 5
16 Marian Catholic Varsity (V) 6
21 Winamac Community Varsity (V) 7
10 IMSA Varsity (V) 8
4 Benet Academy Varsity (V) 9
14 Joliet West Varsity (V) 10
18 Plainfield East Varsity (V) 11
20 Plainfield North Varsity (V) 12
11 Joliet Central Varsity (V) 13
8 IMSA JV Blue (JV) 14
15 Marian Catholic JV (JV) 15
12 Joliet West JV Black (JV) 16
17 Plainfield East JV (JV) 17
9 IMSA JV White (JV) 22
19 Plainfield North JV (JV) 22
3 Benet Academy JV (JV) 22
2 Belvidere Varsity (V) 22