Write It Do It Results

 SchoolFinal Score
22C Lake Forest Academy (Varsity) 1
44C Mundelein High School JV (Junior Varsity) 2
23C Adlai E. Stevenson High School (Varsity) 3
29C University of Chicago Laboratory Schools (Varsity) 4
28C Libertyville High School (Varsity) 5
30C Warren Township High School (Varsity) 6
24C Mundelein High School (Varsity) 7
48C Libertyville High School JV (Junior Varsity) 8
43C Adlai E. Stevenson High School JV (Junior Varsity) 9
47C University of Chicago Laboratory Schools JV (Junior Varsity) 10
42C Lake Forest Academy JV (Junior Varsity) 11
25C Grayslake Central High School (Varsity) 12
26C Evanston Township High School (Varsity) 13
46C Evanston Township High School JV (Junior Varsity) 14
50C Warren Township High School JV (Junior Varsity) 15
21C Lake Forest High School (Varsity) 16
27C Grayslake North High School (Varsity) 17
45C Grayslake Central High School JV (Junior Varsity) 18